Jak ogarnąć past simple?

Czasy przeszłe w angielskim. Jest ich kilka:) Zacznijmy od past simple, czyli przeszłego prostego. Czy jest on „prosty”? Sprawdźmy.

Past simple opisuje sytuacje, zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości – są dokonane. I nie mają żadnego wpływu na teraźniejszość (są w tej przeszłości „zamknięte”). Ważne jest, aby ze zdania wynikało KIEDY dane zdarzenie miało miejsce. Dlatego tak istotne są konkretne określenia czasu. Na przykład:

– yesterday (morning)

– last (night/week/Monday/year)

– (5 years/3 months/ 10 days) ago

– in (2019/May/May, 2018)

– on Monday/ Wedesday.

W angielskim mamy do czynienia z dwoma rodzajami czasowników w czasie past simple: regularnymi i nieregularnymi. Czas przeszły czasowników regularnych tworzymy dodając do ich końcówkę -ed.

– work – worked – worked

– start – started – started

– dance – danced -danced (czasowniki zakończone na -e dostają tylko końcówkę -d)

– play – played – played

– cry – cried – cried

Na pewno zwróciliście uwagę, że przy czasowniku „płakać” nastąpiła zmiana „y” na „i” i dopiero dodałam końcówkę -ed. Natomiast w nie zrobiłam tak z czasownikiem „play”. Wyjaśniam: jeśli czasownik zakończony jest na „y”, a przed nim znajduje się spółgłoska – wówczas zamieniamy ten „y” na „i”. I tyko w takich przypadkach.

Kiedy pytam uczniów, co z nieregularnymi czasownikami, zwykle odpowiadają, że trzeba je wziąć z tabelki. Doradzam nauczenie się ich z tej tabelki:) Kilka przykładów czasowników nieregularnych.

– be – was/were – been

– go – went – gone

– read – read – read

– understand – understood – understood

– put – put – put

Zapytacie dlaczego podaję też formę past participle. Ucząc się wszystkich trzech form od razu (plus polskiego znaczenia) łatwiej jest te czasowniki zapamiętać. Teoria potwierdzona wieloletnią praktyką.

Jak tworzyć zdania w czasie past simple? Z twierdzącymi nie macie już chyba problemu. „Druga” forma z tabelki będzie nam potrzebna (lub końcówka -ed w przypadku regularnego).

I went to the cinema last Friday.

They played football yesterday.

Pytania i przeczenia tworzymy tak samo dla regularnych i nieregularnych.

Did you go to the cinema last Friday?     Yes, I did./ No, I didn’t.

Did they play football yesterday?             Yes, they did./ No they didn’t.

Używamy operatora “did”, a czasownik “wraca” do bezokolicznika.

Tak samo będzie w przypadku przeczeń. Tu posiłkujemy się operatorem did not  = didn’t.

We didn’t go to the seaside last summer.

She didn’t play the violin last night.

A co z czasownikiem „być”? O tym we wpisie za tydzień.

Poniżej znajdziecie krótkie ćwiczenie. Swoje rozwiązania możecie przesłać do sprawdzenia na mój adres mailowy.

 1. Gina ……………….. (spend) her holiday in the mountains last year.
 2. They …………………… (not/send) any e-mails yesterday.
 3. …………………………… (he/visit) Bologna last summer?
 4. Anna …………………………. (read) five articles last week.
 5. ……………………….. (you/watch) that movie on Sunday?
 6. I ……………………… (not/live) in Spain three years ago.
 7. What ………………………………… (you/do) yesterday?
 8. How long …………………………… (she/stay) in the office last night?

Ustna matura z angielskiego? No problem!

Do omówienia została nam jeszcze ustna część matury. I na tym dziś się skoncentruję.

Ta część egzaminu jest częścią bez określania poziomu. Nie ma więc rozróżnienia na podstawę i rozszerzenie. Sprawdzana jest tu kompetencja komunikacyjna zdającego.

Egzamin rozpoczyna się od czynności organizacyjnych, których istotną częścią jest wylosowanie zestawu. Pamiętajcie, że nie macie czasu na zapoznanie się z treścią zestawu po jego wylosowaniu.

Dalej następuje rozmowa wstępna, której celem jest wprowadzenie zdającego w sytuację egzaminu – jak to ładnie określa CKE w Informatorze „oswojenie zdającego z sytuacją egzaminu”. Egzaminator zada wam kilka pytań związanych z waszym życiem codziennym, zainteresowaniami. Nic strasznego:) Ta część jest bardzo krótka. Teoretycznie powinna trwać około 2 minuty. Ważne: nie widzisz pytań – są one wyłącznie w zestawie egzaminującego.

Zadanie pierwsze (czasami słyszę, że najtrudniejsze) to rozmowa z odgrywaniem roli. Egzaminator i zdający pełnią określone w poleceniu role. Podane są cztery aspekty wypowiedzi, do których koniecznie trzeba się odnieść. Informator podpowiada takie przykładowe zadanie:

Jesteś na wakacjach u znajomego/znajomej za granicą. Wspólnie ustalacie plan wycieczki po mieście. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

– zwiedzanie

– posiłki

– zakupy

– poruszanie się po mieście

Macie około 4 minuty na omówienie wszystkich punktów.

Zadanie drugie wymaga opisania obrazka (pamiętajcie: IN the picture!) oraz udzielenie odpowiedzi na trzy pytania związane tematycznie z obrazkiem. Wypowiedzi trzeba rozwinąć, np. odnosząc się do swoich doświadczeń lub doświadczeń waszych przyjaciół. Poniżej zamieszczam pytania do zadania nr 2 zaczerpnięte z Informatora.

1. Do you think the children are enjoying their lesson? (Why? / Why not?)

2. Would you like to be a teacher in the future? (Why? / Why not?)

3. What was your first English lesson like?

Zadanie trzecie to wypowiedź na podstawie zaprezentowanego w tym zadaniu materiału graficznego i odpowiedź na dwa pytania. Pytania są oczywiście powiązane z materiałem. Po przyjrzeniu się materiałom należy wybrać jeden element (zwykle jedno zdjęcie), które najlepiej spełnia warunki opisane w poleceniu. Oraz uzasadnić dlaczego odrzuca się dwa pozostałe. Po wykonaniu tej części zadania, egzaminator zada wam te dwa pytania, o których już wcześniej wspomniałam.

W Informatorze znajdziecie takie przykładowe zadanie:

Twój chłopak / Twoja dziewczyna pochodzi z Wielkiej Brytanii. Odwiedzają Cię jego/jej rodzice, których chcesz zaprosić do restauracji. Masz do wyboru trzy miejsca. Wybierz tę restaurację, która będzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, i uzasadnij swój wybór. Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

Pytania, które mogą towarzyszyć takiemu zadania, to na przykład:

Is foreign food popular in Poland? (Why? / Why not?)

What are the disadvantages of eating out?

Więcej przykładów, a także kryteria oceniania egzaminu ustnego, znajdziecie jka zwykle w Informatorze. Link macie tutaj.

A tutaj i tu zamieszczam linki do przykładowego egzaminu ustnego (dwie części). Na końcu drugiej jest komentarz. Myślę, że całość warto obejrzeć.

Wpisem dotyczącym ustnej części kończę serię wpisów o egzaminem maturalnym. Powodzenia!

Zdjęcie główne pixabay.com

Analiza arkusza maturalnego 2019 (poziom rozszerzony)

Czas najwyższy przeanalizować ubiegłoroczny arkusz z poziomu rozszerzanego. Jest tu.

150 minut i maksymalnie 50 punktów do zdobycia.

Struktura arkusza na poziomie rozszerzonym jest podobna to tej z poziomu podstawowego.

Egzamin rozpoczyna się od części ze słuchania. Trzy zadania o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru.

Zadanie nr 1 to trzy odrębne teksty. Do każdego z nich zadano pytanie, a odpowiedź należało wybrać z trzech podanych opcji. W pierwszym tekście/ pytaniu należało określić intencję nadawcy tekstu. W drugim określić główną myśl tekstu. Natomiast w trzecim oddzielić fakty od opinii. Trzy punkty do zdobycia.

Zadanie drugie polegało na przyporządkowaniu danej wypowiedzi odpowiedniego zdania. Należało wysłuchać czterech odrębnych wypowiedzi (w ubiegłym roku dotyczyły one niepotrzebnych rzeczy) i wybrać właściwe zdanie spośród pięciu możliwości. Zadający mogli zdobyć 4 punkty.

Zadanie nr 3 to test wyboru, podobnie jak zadanie nr 1. Tylko tutaj wszystkie pytania (pięć) dotyczyły jednego teksu i należało wybierać spośród czterech możliwości. Pięć punktów do uzyskania.

W części rozumienia ze słuchu na poziomie rozszerzonym można maksymalnie uzyskać 12 punktów.

Zadania od 4 do 6 to czytanie.

Zadanie nr 4 wymagało przeczytania trzech teksów i wskazania, w którym z nich można znaleźć podaną w pytaniu informację. Trzy teksty i cztery pytania = cztery punkty do zdobycia.

Zadanie piąte wymagało rozpoznania związków między częściami teksu. Z tekstu usunięto cztery fragmenty. Należało więc ten tekst uzupełnić wybierając spośród pięciu opcji.  Zdający mogli zdobyć cztery punkty.

Ostanie zadanie z czytania obejmowało aż dwa teksy. Zadanie jest testem wyboru. Zwykle do pierwszego tekstu są trzy pytania, a do drugiego dwa. Wybierać należy z czterech podanych opcji. I tak też było w ubiegłym roku. Teksty nigdy nie są krótkie! Maksymalnie można zdobyć pięć punktów. 

Za rozumienie tekstów pisanych do zdobycia jest 13 punktów.

Zadania nr 7, 8 i 9 sprawdzają znajomość środków językowych. Wymagany jest bogaty zasób środków językowych.

Zadanie siódme Za obejmowało cztery. Należało uzupełnić je tak, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Do każdej luki podano cztery możliwe odpowiedzi. Można tu zdobyć 4 punkty.

W zadaniu nr 8 należało uzupełnić cztery luki jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest w tym zadaniu pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów. Trzeba samemu wpaść na to czego brakuje. Czasami jest to forma czasownika, przyimek, zaimek, operator.

W zadaniu dziewiątym należało uzupełnić zdania wyrazami podanymi w nawiasach. Nie można zmieniać ich kolejności, ale jeśli jest to konieczne można dodać inne wyrazy. Oczywiście formy wyrazów podanych w nawiasach można zmieniać. Mają powstać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę należało wpisać maksymalnie pięć wyrazów – z uwzględnieniem tych z nawiasów. Również cztery punkty do zdobycia.

W tej części egzaminu do zdobycia jest 12 punktów.

Ostatnie zadanie (nr 10) to wypowiedź pisemna. W ubiegłym roku zdający wybierali między rozprawką a artykułem. Do napisania wypowiedź obejmująca od 200 do 250 słów.

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych znajdują się w Informatorze. Wpis z przydatnymi linkami (również do Informatora) znajdziecie tu.

W zadaniach od 1 do 9 pamiętajcie o PRZENOSZENIU ROZWIĄZAŃ NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Jeśli macie pytania, wątpliwości – piszcie.

Zdjecie głowne pelex.com (Skitterphoto)

Analiza arkusza maturalnego 2019 (poziom podstawowy)

Dziś przyglądam się arkuszowi z poziomu podstawowego z 20109 (egzamin w tzw. nowej formule). Arkusz znajdziecie tu (otwórzcie go koniecznie śledząc mój wpis).

Jak pamiętacie egzamin trwa 120 min. Pierwsza jego część to słuchanie – rozumienie ze słuchu (zadania od 1 do 3). Wymagane jest tu zrozumienie prostych, typowych wypowiedzi ustnych w standardowej odmianie języka (teksty artykułowane są oczywiście wyraźnie).
Zadanie nr 1 to zadanie prawda/fałsz. Należało więc znaleźć w tekście określone informacje i określić, które ze zdań są prawdziwe, a które nie. Można tu było zdobyć maksymalnie 5 punktów.
Zadanie drugie to zadanie na przyporządkowanie. Należało każdej wypowiedzi przyporządkować pasujące zdanie. Do zdobycie 4 punkty.
Zdanie nr 3 było testem wyboru. Zdający usłyszeli sześć odrębnych tekstów i po znalezieniu określonej informacji wybierali spośród trzech podanych opcji. Można było uzyskać 6 punktów za to zadanie.
Za tę część egzaminu do zdobycia jest 15 punktów.

Zadania od 4 do 7 to rozumienie tekstów pisanych – czytanie. Zadaniem zdającego jest zrozumieć proste wypowiedzi pisemne.
Zadanie nr 4 to przyporządkowanie. Każdemu z czterech fragmentów teksu należało przyporządkować nagłówek. Trudność polegała na tym, że nagłówków podano sześć. Zdający mogli zdobyć 4 punkty.
Zadanie piąte to trzy krótkie odrębne teksty (w ubiegłym roku o sporcie). Po zapoznaniu się z każdym z nich należało wybrać odpowiedź (spośród trzech podanych), która korespondowała z postawionym pytaniem. Jeden tekst – jedno pytanie. Można było zdobyć 3 punkty.
Zadanie nr 6 to również test wyboru. Jednak tutaj wszystkie pytania (a było ich pięć = maksymalnie 5 punktów) dotyczyły jednego tekstu. Dodatkową trudnością był wybór spośród czterech, a nie trzech odpowiedzi.
Ostatnie zadanie z czytania, zadanie siódme, wymagało zrozumienia związku między fragmentami teksu. Z tekstu usunięto trzy fragmenty. Należało więc ten tekst uzupełnić wybierając spośród pięciu opcji. Trzy punkty do zdobycia.
Za tę część egzaminu do zdobycia jest również 15 punktów.

Zdania nr 8 i 9 to znajomość środków językowych. Na poziomie podstawowym wymagany jest w miarę rozwinięty zasób środków językowych.
Zadanie ósme obejmowało pięć luk. Należało uzupełnić je tak, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Nie ma strachu! Do każdej luki podane były trzy opcje do wyboru. Tu zdający mogli zdobyć pięć punktów.
Zadanie nr 9 wymagało przetłumaczenia fragmentów zdań podanych w nawiasach. Ale i w przypadku tego zadania propozycje tłumaczeń były podane. Również można było dostać maksymalnie 5 punktów.
Za część egzaminu obejmującą znajomość środków językowych do zdobycia na egzaminie jest 10 punktów.

Ostanie zadanie w arkuszu to wypowiedź pisemna. Całe 10 punktów możecie tu zdobyć:) W ubiegłorocznej sesji należało napisać maila do kolegi z Londynu. Motywem przewodnim wypowiedzi było wynajmowane przez zdającego mieszkanie w Szkocji (podczas stypendium).

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych znajdują się w Informatorze. Wpis z przydatnymi linkami (również do Informatora) znajdziecie tu.

W zadaniach od 1 do 9 pamiętajcie o PRZENOSZENIU ROZWIĄZAŃ NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Jeśli macie pytania lub wątpliwości – piszcie.

W tym tygodniu możliwy jest jeszcze wasz udział w Treningu do Matury 2020.

Wpis o treningu znajdziecie tu.

Zdjęcie główne pelex.com (Lukas)

Matura – przydatne linki

Do egzaminu maturalnego pozostały cztery miesiące. Jeśli szukacie przydatnych linków, to przeczytajcie ten wpis.

Jeżeli zdajecie egzamin w tzw. nowej formule (obowiązuje od 2015 roku), to stosowny informator, w którym zamieszczono przykładowe zadania (z rozwiązaniami i kryteriami oceniania) znajdziecie pod tym linkiem.

Arkusze egzaminacyjne począwszy od 2015 roku są tu. Obok arkusza znajdziecie transkrypcję do nagrań oraz kryteria oceniania.

Jeżeli rozwiązaliście już wszystkie arkusze z poprzednich lat, ale nadal chcecie ćwiczyć przed egzaminem majowym tu znajdziecie próbny egzamin (arkusz, rozwiązania i schematy punktowania, a także transkrypcję do nagrań oraz plik dźwiękowy (!), co znacząco ułatwi wam rozwiązanie całego arkusza).

Możecie też zajrzeć do prezentacji dotyczącej ustnej części egzaminu (ta formuła obowiązuje już od 2012). Prezentacja jest pod tym linkiem. Prezentacja dotyczy egzaminu w tzw. nowej i starej formule. Taka formuła egzaminu ustnego obowiązuje od 2012 roku.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zbiory zadań (z rozwiązaniami i plikami dźwiękowymi) Są one do pobrania na stronie CKE tutaj.

Dla zdających egzamin w tzw. starej formule informator znajduje się tu. Informator zawiera opis egzaminu i przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami.

Arkusze, a jest ich sporo, możecie zobaczyć pod tym linkiem. Przy danym arkuszu umieszczono również zasady oceniania.

Mam nadzieję, że wasze przygotowania przebiegają zgodnie z założonym przez was harmonogramem i naprawdę świetnie wam idzie!
Jeśli chcielibyście „rozgadać” się przed ustną częścią egzaminu, to zapraszam. Przez Skype lub stacjonarnie.

Zdjęcie główne pixabay.com

Egzamin ósmoklasisty – analiza arkusza 2019

Dziś przyjrzę się arkuszowi z egzaminu z 2019. Znajdziecie go pod tym linkiem. Otwórzcie go sobie i prześledźcie wraz z moim opisem.

Cztery pierwsze zadania związane były ze słuchaniem. Zadnia od pierwszego do trzeciego sprawdzały rozumienie wypowiedzi. Natomiast zadanie czwarte – reagowanie na wypowiedzi.
Zadania numer 1, 2 i 4 wymagały zakreślenia/wybrania jednej litery (oraz przeniesienia zaznaczeń na kartę odpowiedzi). W zadaniu nr 3 należało uzupełnić brakujące informacje. W tym zadaniu można było wpisać maksymalnie trzy wyrazy.
Zadania piąte i szóste również sprawdzały umiejętność reagowanie na wypowiedzi. W zadaniu nr 5 podane były po polsku cztery sytuacje i trzeba było dobrać reakcję po angielsku. W zadaniu nr 6 trzeba było uzupełnić reakcję – maksymalnie trzema wyrazami.

Zadania od 7 do 10 to rozumienie tekstów – tym razem pisanych.
Zadanie siódme obejmowało cztery krótkie teksy i do każdego z nich było krótkie pytanie/zadanie. Należało wybrać jedną z trzech odpowiedzi.
W zadaniu ósmym znajdował się tekst z lukami (czterema). Pod tekstem umieszczono pięć zdań i nimi należało uzupełnić luki.
Zadanie dziewiąte zawierało trzy krótkie teksty- zaproszenia na różne imprezy. W tabeli zamieszczono informacje dotyczące tych imprez- należało przyporządkować właściwą imprezę do informacji.
W zadaniu nr 10 trzeba było przetworzyć przeczytane informacje. Po przeczytaniu tekstu należało uzupełnić drugi po polsku, jak najbardziej precyzyjnie oddając treść oryginału.


Zadania nr 11, 12 i 13 to zadania sprawdzające znajomość środków językowych. W zadaniu jedenastym podano tekst z trzema lukami i sześć wyrazów, które mogły uzupełnić te luki. Nie trzeba było zmieniać form tych wyrazów.
Zadanie nr 12 to krótki test wyboru. Do tekstu z lukami trzeba było dobrać formę, która je logicznie uzupełnić (po trzy opcje do każdej linki).
W zadaniu trzynastym należało uzupełnić zdania wyrazami podanymi w nawiasie. Otrzymane zdania musiały być logiczne i gramatycznie poprawne. Ich zapis ortograficzny również musiał być bezbłędny. Można było wpisać maksymalnie cztery wyrazy. Można zatem było, a wręcz należało, dodać brakujące wyrazy (np. przyimki) żeby otrzymać poprane zdania.


Ostanie zadanie (14) to pisanie. Należało napisać maila to znajomego z Anglii i zaproponować grupie przyjaciół wyjazd w polskie góry. Konieczne było uwzględnienie trzech podanych elementów. Były to:

 • napisz, dlaczego warto pojechać w polskie góry
 • opisz osobę, która będzie się Wami opiekować podczas Waszego wyjazdu
 • doradź, co powinni ze sobą zabrać, i uzasadnij dlaczego.

Każda wypowiedź pisemna jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach: treść, spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych.

Jak podejść do arkusza? Na pewno spokojnie. Po słuchaniu (tu kolejność zadań jest narzucona przez nagranie) możecie rozwiązywać arkusz od tych zadań, które są waszą mocną stroną, a te, które wydają wam się trudne rozwiązać po nich. I pamiętajcie: przenoście rozwiązania na kartę odpowiedzi!
Powodzenia!

Zdjęcie główne pixabay.com

Egzamin ósmoklasisty – przydatne linki

Nadchodząca sesja egzaminacyjna kwiecień/maj przyniesie drugą „edycję” egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli jeszcze nie zaczęliście powtórek, to dziś pokażę wam gdzie znaleźć wszystkie informacje związane z tym egzaminem, przykładowe arkusze oraz materiały dodatkowe do ćwiczeń.

Egzamin z angielskiego (bądź innego języka nowożytnego, który zdajecie) odbywa się w trzecim dniu sesji i w tym roku jest to 23 kwietnia. Na pewno pamiętacie, że ta część egzaminu trwa 90 minut.

Jakich rodzajów zadań się spodziewać? Tak jak podczas części z języka polskiego i matematyki – zadań otwartych i zamkniętych. Mamy tu zadania obejmujące rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną. Arkusz z ubiegłego roku jest tu.

Wszystkie struktury gramatyczne obowiązujące na egzaminie, a także przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod tym linkiem. Informator zawiera też kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych. Na pewno warto je szczegółowo przestudiować żeby wiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę tworząc wypowiedź pisemną.

Jeśli jeszcze wam mało to tutaj znajdziecie arkusze pokazowe. Można rozwiązać cały arkusz i go sprawdzić – zamieszczono kryteria oceniania:)

CKE na swoim kanale na YouTube zamieściła krótką prezentację dotyczącą egzaminu. Nie przegapcie:)

Future simple i going to – ćwiczenia

Mam dziś dla was ćwiczenia powtórkowe z future simple i going to. Omówienie obu form znajdziecie tu i tu.

Wstaw podane czasowniki w czasie future simple:
a. They ………………… (not help) Gina tomorrow.
b. ………………… (you/ visit) us soon?
c. She ………………… (play) volleyball with them.
d. I ………………… (not/buy) this car, for sure.
e. We are sure she ………………… (pass) this exam.
f. ………………… (it/be) rainy tomorrow?
g. In 20 years’ time, we ………………… (live) in Madrid.

Wstaw podane czasowniki korzystając z wyrażenia ‘be going to’:
a. She ………………… (visit) her sister. She’s already bought a train ticket.
b. Look at the sky! It ………………… (rain).
c. I heard John has won some money. What ………………… (he/do) with it?
d. They ………………… (quit) smoking.
e. We’ve decided to throw a party. ………………… (you/come)?
f. He’s staying home tonight. He ………………… (watch) a football match.
g. Would you like some coffee? I ………………… (make) some.
h. Their car is dirty. They ………………… (go) to the car wash.

Future simple czy going to? Zdecyduj.
a. They ………………… (stay) in Iceland for two weeks. They’ve already booked some accommodation.
b. Do you know how to do this exercise? Don’t worry I ………………… (help) you.
c. Anna has bought some paint. She ………………… (paint) her living room.
d. Their manager ………………… (probably/ arrive) after 1 pm.
e. He’s not sure how to make a hamburger. He ………………… (check) on YouTube.
f. What are you doing with this hammer? I ………………… (repair) something.
g. Stop making so much noise! You ………………… (wake up) the baby.
h. I’m planning to visit Panama next summer. I ………………… (work) hard to collect enough money.

Zachęcam was do przesłania swoich rozwiązań. Możemy też omówić je podczas zajęć przez Skype.

Zdjęcie główne: pixabay.com

Postanowienia noworoczne – be going to

Nowy Rok to dla wielu z nas czas postanowień i zmian. Jak najlepiej wyrazić swoje postanowienia noworoczne po angielsku? Stosując wyrażenie ‘be going to’ (zamierzać).

Kiedy stosujemy ‘be going to’:

– gdy opowiadamy o naszych zamiarach:

I’m going to have dinner at that restaurant.

She’s going to apply for a new job.

They aren’t going to visit New York this year.

– o tym co już zdecydowaliśmy:

We’ve decided to organize a barbecue party. We’re going to invite Anna and her sister.

They’re going to travel round Mallorca. They’ve already rented a car.

–  w sytuacji gdy wiemy (potrafimy przewidzieć) jak ona się skończy – znamy stan obecny

Look at her! She doesn’t look well. She’s going to faint.

Look at those clouds. It’s going to rain.

Zdania tworzymy podobnie jak w present continuous ( https://ang-poznan.pl/2019/10/14/jak-ogarnac-present-continuous/).

 • twierdzące (podmiot + to be + going to + bezokolicznik)

I am going to visit her.

He is going to buy a new car.

We are going to move to Cracow.

 • przeczenia (podmiot + to be + not + going to + bezokolicznik)

I’m not going to talk to them.

She isn’t going to work here any longer.

You aren’t going to read this book.

 • pytania  (to be + podmiot + going to + bezokolicznik)

Are you going to sell this house? Yes, I am./ No, I’m not.

Is she going to marry Gerry? Yes, she is./ No, she isn’t.

Are they going to quit smoking?  Yes, they are./ No, they aren’t.

Jeśli więc macie już zamierzenia na rok 2020, to możecie je wyrazić używając konstrukcji ‘be going to’.

Jedno z moich postanowień to: I’m going to drink less coffee:)

A jakie są wasze postanowienia noworoczne?

Zdjęcie: pixabay.com

8 minut z angielskim – sprawdź!

Co zrobić jeśli ma się mało czasu i trzeba podnieć swoje umiejętności językowe? To samo pytanie zadał mi jeden z klientów- inżynier w japońskiej firmie. Standardowe zajęcia nie sprawdziły się (były odwoływane i przekładane). Zaproponowałam opcję 8 minut z angielskim.

Co to jest? Jak to działa? Założeniem takiej formy nauki jest codzienna rozmowa przez telefon przez osiem minut żeby wytworzyć dobry nawyk. Raz w tygodniu umawiamy się serię rozmów telefonicznych i codziennie rozmawiamy na zadany temat.

Czy to działa? Zdecydowanie tak. Nie musisz dojeżdżać na zajęcia, nie tkwisz w korkach i oszczędzasz swój czas. Masz mini zajęcia z angielskiego codziennie, a nie tylko raz w tygodniu.

To był dobry wybór dla mojego klienta – podniósł swoją komunikatywność i robi mniej błędów. Jest mu też łatwiej porozumieć się z japońskimi szefami.

Jeśli chcecie wypróbować  8 minut z angielskim, to dajcie znać.

Zdjęcie główne pixabay.com