Jak uniknąć paniki na egzaminie?

W różnych sytuacjach życia codziennego, szkolnego lub zawodowego ulegamy różnym emocjom. Co zrobić żeby nie dać się ponieść tym negatywnym już na samej maturze czy egzaminie ósmoklasisty?


Na pewno warto pójść na egzamin przygotowanym. Jeśli rzetelnie przepracowałeś czas przed egzaminem, twoja pewność siebie jest na dobrym poziomie.


Żeby uniknąć późniejszego stresu pamiętaj żeby arkusz „zakodować” (wpisując swój numer PESEL w odpowiednim miejscu na pierwszej stronie oraz na karcie odpowiedzi).

Przeczytaj instrukcje na pierwszej stronie (dla przypomnienia, być może też dla uspokojenia nerwów). Jeszcze przed dniem egzaminu, podczas lekcji, możesz zapytać nauczyciela lub wychowawcę o procedury egzaminu i poprosić o ich wyjaśnienie lub doprecyzowanie. Wszyscy jesteśmy z procedur przeszkoleni:)


Sprawdź ilość stron swojego arkusza. Jeśli jest ich za mało (lub za dużo) natychmiast zgłoś to prowadzącemu egzamin – przed rozpoczęciem egzaminu, wtedy jest na to czas.


Pierwsza część egzaminu to słuchanie. Tu nie masz wyboru i musisz wykonywać zadania w ustalonej kolejności. Jeśli słuchaniu nie jest twoją mocną stroną – nie odpuszczaj. Wysłuchaj uważnie nagrań – obydwa razy! Z pewnością zwiększysz swoje szanse na wyłapanie informacji, które pozwolą rozwiązać przynajmniej część zadań poprawnie.

Nie musisz rozwiązywać pozostałych zadań arkusza w kolejności ustalonej przez CKE. Na pewno jest taki typ zadań, który jest dla cienie łatwy i jest twoją mocną stroną. Zacznij od nich, a później przejdź do tych, które mogą być bardziej skomplikowane i czasochłonne.


Wypracuj nawyk (przed egzaminem oczywiście) przenoszenia rozwiązań na kartę odpowiedzi (po każdym zakończonym zadaniu!). Pod każdym zadaniem znajdziesz informację : „PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!”. Zastosuj się do niej – unikniesz stresu związanego z utratą punktów za nie przeniesione rozwiązania do zadań.


Jeśli nie upłynął czas przeznaczony na egzamin, sprawdź swoje rozwiązania, wróć do odpowiedzi, których nie jesteś pewny.


W ciągu roku szkolnego rozwiązałeś co najmniej kilkadziesiąt przykładowych zadań matury lub egzaminu ósmoklasisty z angielskiego. Wiesz jak wygląda arkusz i co jest twoją mocną stroną. Nie ma miejsca na panikę!

Powodzenia!

Zdjęcie główne – pixabay.com.

Analiza arkusza maturalnego 2019 (poziom rozszerzony)

Czas najwyższy przeanalizować ubiegłoroczny arkusz z poziomu rozszerzanego. Jest tu.

150 minut i maksymalnie 50 punktów do zdobycia.

Struktura arkusza na poziomie rozszerzonym jest podobna to tej z poziomu podstawowego.

Egzamin rozpoczyna się od części ze słuchania. Trzy zadania o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru.

Zadanie nr 1 to trzy odrębne teksty. Do każdego z nich zadano pytanie, a odpowiedź należało wybrać z trzech podanych opcji. W pierwszym tekście/ pytaniu należało określić intencję nadawcy tekstu. W drugim określić główną myśl tekstu. Natomiast w trzecim oddzielić fakty od opinii. Trzy punkty do zdobycia.

Zadanie drugie polegało na przyporządkowaniu danej wypowiedzi odpowiedniego zdania. Należało wysłuchać czterech odrębnych wypowiedzi (w ubiegłym roku dotyczyły one niepotrzebnych rzeczy) i wybrać właściwe zdanie spośród pięciu możliwości. Zadający mogli zdobyć 4 punkty.

Zadanie nr 3 to test wyboru, podobnie jak zadanie nr 1. Tylko tutaj wszystkie pytania (pięć) dotyczyły jednego teksu i należało wybierać spośród czterech możliwości. Pięć punktów do uzyskania.

W części rozumienia ze słuchu na poziomie rozszerzonym można maksymalnie uzyskać 12 punktów.

Zadania od 4 do 6 to czytanie.

Zadanie nr 4 wymagało przeczytania trzech teksów i wskazania, w którym z nich można znaleźć podaną w pytaniu informację. Trzy teksty i cztery pytania = cztery punkty do zdobycia.

Zadanie piąte wymagało rozpoznania związków między częściami teksu. Z tekstu usunięto cztery fragmenty. Należało więc ten tekst uzupełnić wybierając spośród pięciu opcji.  Zdający mogli zdobyć cztery punkty.

Ostanie zadanie z czytania obejmowało aż dwa teksy. Zadanie jest testem wyboru. Zwykle do pierwszego tekstu są trzy pytania, a do drugiego dwa. Wybierać należy z czterech podanych opcji. I tak też było w ubiegłym roku. Teksty nigdy nie są krótkie! Maksymalnie można zdobyć pięć punktów. 

Za rozumienie tekstów pisanych do zdobycia jest 13 punktów.

Zadania nr 7, 8 i 9 sprawdzają znajomość środków językowych. Wymagany jest bogaty zasób środków językowych.

Zadanie siódme Za obejmowało cztery. Należało uzupełnić je tak, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Do każdej luki podano cztery możliwe odpowiedzi. Można tu zdobyć 4 punkty.

W zadaniu nr 8 należało uzupełnić cztery luki jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest w tym zadaniu pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów. Trzeba samemu wpaść na to czego brakuje. Czasami jest to forma czasownika, przyimek, zaimek, operator.

W zadaniu dziewiątym należało uzupełnić zdania wyrazami podanymi w nawiasach. Nie można zmieniać ich kolejności, ale jeśli jest to konieczne można dodać inne wyrazy. Oczywiście formy wyrazów podanych w nawiasach można zmieniać. Mają powstać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę należało wpisać maksymalnie pięć wyrazów – z uwzględnieniem tych z nawiasów. Również cztery punkty do zdobycia.

W tej części egzaminu do zdobycia jest 12 punktów.

Ostatnie zadanie (nr 10) to wypowiedź pisemna. W ubiegłym roku zdający wybierali między rozprawką a artykułem. Do napisania wypowiedź obejmująca od 200 do 250 słów.

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych znajdują się w Informatorze. Wpis z przydatnymi linkami (również do Informatora) znajdziecie tu.

W zadaniach od 1 do 9 pamiętajcie o PRZENOSZENIU ROZWIĄZAŃ NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Jeśli macie pytania, wątpliwości – piszcie.

Zdjecie głowne pelex.com (Skitterphoto)

Analiza arkusza maturalnego 2019 (poziom podstawowy)

Dziś przyglądam się arkuszowi z poziomu podstawowego z 20109 (egzamin w tzw. nowej formule). Arkusz znajdziecie tu (otwórzcie go koniecznie śledząc mój wpis).

Jak pamiętacie egzamin trwa 120 min. Pierwsza jego część to słuchanie – rozumienie ze słuchu (zadania od 1 do 3). Wymagane jest tu zrozumienie prostych, typowych wypowiedzi ustnych w standardowej odmianie języka (teksty artykułowane są oczywiście wyraźnie).
Zadanie nr 1 to zadanie prawda/fałsz. Należało więc znaleźć w tekście określone informacje i określić, które ze zdań są prawdziwe, a które nie. Można tu było zdobyć maksymalnie 5 punktów.
Zadanie drugie to zadanie na przyporządkowanie. Należało każdej wypowiedzi przyporządkować pasujące zdanie. Do zdobycie 4 punkty.
Zdanie nr 3 było testem wyboru. Zdający usłyszeli sześć odrębnych tekstów i po znalezieniu określonej informacji wybierali spośród trzech podanych opcji. Można było uzyskać 6 punktów za to zadanie.
Za tę część egzaminu do zdobycia jest 15 punktów.

Zadania od 4 do 7 to rozumienie tekstów pisanych – czytanie. Zadaniem zdającego jest zrozumieć proste wypowiedzi pisemne.
Zadanie nr 4 to przyporządkowanie. Każdemu z czterech fragmentów teksu należało przyporządkować nagłówek. Trudność polegała na tym, że nagłówków podano sześć. Zdający mogli zdobyć 4 punkty.
Zadanie piąte to trzy krótkie odrębne teksty (w ubiegłym roku o sporcie). Po zapoznaniu się z każdym z nich należało wybrać odpowiedź (spośród trzech podanych), która korespondowała z postawionym pytaniem. Jeden tekst – jedno pytanie. Można było zdobyć 3 punkty.
Zadanie nr 6 to również test wyboru. Jednak tutaj wszystkie pytania (a było ich pięć = maksymalnie 5 punktów) dotyczyły jednego tekstu. Dodatkową trudnością był wybór spośród czterech, a nie trzech odpowiedzi.
Ostatnie zadanie z czytania, zadanie siódme, wymagało zrozumienia związku między fragmentami teksu. Z tekstu usunięto trzy fragmenty. Należało więc ten tekst uzupełnić wybierając spośród pięciu opcji. Trzy punkty do zdobycia.
Za tę część egzaminu do zdobycia jest również 15 punktów.

Zdania nr 8 i 9 to znajomość środków językowych. Na poziomie podstawowym wymagany jest w miarę rozwinięty zasób środków językowych.
Zadanie ósme obejmowało pięć luk. Należało uzupełnić je tak, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Nie ma strachu! Do każdej luki podane były trzy opcje do wyboru. Tu zdający mogli zdobyć pięć punktów.
Zadanie nr 9 wymagało przetłumaczenia fragmentów zdań podanych w nawiasach. Ale i w przypadku tego zadania propozycje tłumaczeń były podane. Również można było dostać maksymalnie 5 punktów.
Za część egzaminu obejmującą znajomość środków językowych do zdobycia na egzaminie jest 10 punktów.

Ostanie zadanie w arkuszu to wypowiedź pisemna. Całe 10 punktów możecie tu zdobyć:) W ubiegłorocznej sesji należało napisać maila do kolegi z Londynu. Motywem przewodnim wypowiedzi było wynajmowane przez zdającego mieszkanie w Szkocji (podczas stypendium).

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych znajdują się w Informatorze. Wpis z przydatnymi linkami (również do Informatora) znajdziecie tu.

W zadaniach od 1 do 9 pamiętajcie o PRZENOSZENIU ROZWIĄZAŃ NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Jeśli macie pytania lub wątpliwości – piszcie.

W tym tygodniu możliwy jest jeszcze wasz udział w Treningu do Matury 2020.

Wpis o treningu znajdziecie tu.

Zdjęcie główne pelex.com (Lukas)

Matura – przydatne linki

Do egzaminu maturalnego pozostały cztery miesiące. Jeśli szukacie przydatnych linków, to przeczytajcie ten wpis.

Jeżeli zdajecie egzamin w tzw. nowej formule (obowiązuje od 2015 roku), to stosowny informator, w którym zamieszczono przykładowe zadania (z rozwiązaniami i kryteriami oceniania) znajdziecie pod tym linkiem.

Arkusze egzaminacyjne począwszy od 2015 roku są tu. Obok arkusza znajdziecie transkrypcję do nagrań oraz kryteria oceniania.

Jeżeli rozwiązaliście już wszystkie arkusze z poprzednich lat, ale nadal chcecie ćwiczyć przed egzaminem majowym tu znajdziecie próbny egzamin (arkusz, rozwiązania i schematy punktowania, a także transkrypcję do nagrań oraz plik dźwiękowy (!), co znacząco ułatwi wam rozwiązanie całego arkusza).

Możecie też zajrzeć do prezentacji dotyczącej ustnej części egzaminu (ta formuła obowiązuje już od 2012). Prezentacja jest pod tym linkiem. Prezentacja dotyczy egzaminu w tzw. nowej i starej formule. Taka formuła egzaminu ustnego obowiązuje od 2012 roku.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zbiory zadań (z rozwiązaniami i plikami dźwiękowymi) Są one do pobrania na stronie CKE tutaj.

Dla zdających egzamin w tzw. starej formule informator znajduje się tu. Informator zawiera opis egzaminu i przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami.

Arkusze, a jest ich sporo, możecie zobaczyć pod tym linkiem. Przy danym arkuszu umieszczono również zasady oceniania.

Mam nadzieję, że wasze przygotowania przebiegają zgodnie z założonym przez was harmonogramem i naprawdę świetnie wam idzie!
Jeśli chcielibyście „rozgadać” się przed ustną częścią egzaminu, to zapraszam. Przez Skype lub stacjonarnie.

Zdjęcie główne pixabay.com

W 85 dni do matury – a success story

Dziś będę się chwalić. Powiecie, że to nieładnie, ale przedstawiając historie moich Uczniów mam nadzieję zmotywować was do uczenia się angielskiego. Chcę wam pokazać, że ciężka i systematyczna praca rzeczywiście popłaca.

Kiedy w lutym 2011 stratowała pierwsza edycja Treningu do Matury zgłosiła się do mnie ambitna Maturzystka, która miała w planach zdawać angielski rozszerzony.  Okazało się, że jej wiedza i umiejętności mogą być niewystarczające żeby zdać egzamin z oczekiwanym wynikiem. Czas między Treningiem a maturą został jednak spożytkowany bardzo efektywnie.  Wyniki mówią same za siebie: ustna 100%, poziom podstawowy 100%, poziom rozszerzony 85%. Ile trwała nasza współpraca? Policzyłam- 85 dni. Ówczesna Maturzystka wykazała się olbrzymią determinacją- odrabiała wszystkie zadania (a było ich sporo), napisała wszystkie zadane przeze mnie rozprawki, opisy i opowiadania. Przepracowała efektywnie wszystkie zajęcia.  I obdarzyła mnie dużym zaufaniem stosując się do wszystkich wskazówek i podpowiedzi.

A jak daleko jesteście wy z planowaniem przygotowań i samymi przygotowaniami do matury? Jeśli potrzebujecie pomocy egzaminatora OKE w Poznaniu, chcecie skorzystać z mojej wiedzy i doświadczenia w pracy z maturzystami, to zapraszam do kontaktu.

Zdjęcie z https://www.pexels.com/

Jak zacząć przygotowania do matury

…i co zrobić żeby nie mieć poprawki.

Sesja sprawdzania matur poprawkowych za mną. Co zrobić żeby nie musieć przystępować do egzaminu w sierpniu ? Pomijając przypadki losowe, zdecydowanie zachęcam was do planowania swojej nauki już we wrześniu. Rozpocznijcie planowanie od przeanalizowania swoich mocnych i słabych stron. Zastanówcie się, co jest waszą szansą, a co zagrożeniem. Zajrzyjcie do arkuszy z poprzednich lat (dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/) i przyjrzyjcie się typom zadań. Na pewno są takie,  których rozwiązywanie jest  lub szybko stanie się waszą mocną stroną.

Po analizie, czas na zaznajomienie się z Informatorem. Informator znajdziecie tutaj.

Oprócz omówienia obu części egzaminu maturalnego (ustnej i pisemnej)i przykładowych zadań znajdziecie tam zakres środków gramatycznych dla poziomu egzaminu, który będziecie zdawać.  Dzięki temu łatwiej zaplanujecie powtórkę gramatyki.

Ważne! Zwróćcie uwagę na kryteria oceniania maili i rozprawek. Będziecie wiedzieć w jaki sposób egzaminator patrzy na waszą wypowiedź pisemną. W czasie sprawdzania prac posługujemy się właśnie tymi kryteriami.   Klucz do każdego arkusza jest inny, ale kryteria pozostają bez zmian.

Jest jeszcze jeden dokument, który można przeczytać planując przygotowania do matury. To podstawa programowa, którą znajdziecie tu.

Na co tu zwrócić uwagę? Na treści nauczania- wymagania szczegółowe. W tabeli podane są tematy, na które powinniście potrafić się wypowiedzieć. Naukę i powtórkę słownictwa możecie oprzeć na nich.  

Pamiętajcie żeby ćwiczyć wszystkie elementy egzaminu  maturalnego. Na obu poziomach są to mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Będą nieco różnić się typami zadań.

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także Komisji Okręgowych (tu Poznań), to kopalnia wiedzy i przykładowych zadań. Zaglądaj!

Kiedy już przygotujesz swój plan koniecznie zacznij go wdrażać.

Jeśli nie wiesz jak przeanalizować swoje mocne i słabe strony ani jak napisać swój plan pracy- napisz do mnie. Pomogę!

Zdjęcie główne: pixabay.com