TryEnglish

try-english-logotyp-0233

Współpraca

  1. Zajęcia prowadzone są online (za pośrednictwem komunikatora Skype lub Google Meet) lub przez telefon.
  2. Rodzaj zajęć, ich częstotliwość oraz czas trwania ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.
  3. Współpraca nawiązywana jest na czas określony. W przypadku rezygnacji z zajęć Zamawiający jak i Zleceniobiorca mają obowiązek poinformowania Strony na piśmie (e-mail) z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Rezygnację uznaje się za skuteczną względem Stron gdy te mogły się zapoznać z jej treścią.
  4. Zajęcia mogą być odwoływane przez Zamawiającego bez konieczności ponoszenia ich kosztów najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia do godziny 19 drogą telefoniczną lub mailową. (W przypadku zajęć odbywających się w poniedziałki zajęcia mogą być odwołane przez Zamawiającego bez konieczności ponoszenia ich kosztów najpóźniej w piątek do godziny 19 drogą telefoniczną lub mailową.) Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z koniecznością poniesienia opłaty za odwołane zajęcia w wysokości 50% ceny zajęć.
  5. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczania wszelkich opłat związanych z udziałem w zajęciach po ich zakończeniu w danym miesiącu na podstawie faktury.
  6. W przypadku gdy Zamawiający nie uiści wymaganych opłat w terminie wskazanym na fakturze, traci on prawo do uczestnictwa w zajęciach w trybie natychmiastowym.
  7. W przypadku gdy Zamawiający notorycznie odwołuje zajęcia tj. co najmniej trzy pod rząd, Zleceniobiorcy przysługuje prawo zakończenia współpracy w trybie natychmiastowym.
  8. Zabrania się zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego. Nie stosowanie się do tych zasad może spowodować zakończenie współpracy.
  9. Zleceniobiorca – Try English – jest zobowiązany do zachowania poufności danych osobowych Zamawiającego, o ile obowiązek ujawnienia ich nie wynika z przepisów prawa, a także do przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zamawiający przekazuje swoje dane na zasadach dobrowolności.

© 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone